معنی و ترجمه کلمه warned exposed به فارسی warned exposed یعنی چه

warned exposed


علوم نظامى : قابليت اسيب پذيرى نيروهاى خودى نسبت به انفجار اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها