معنی و ترجمه کلمه work out به فارسی work out یعنی چه

work out


از کار کاردراوردن ،در اثر زحمت وکار ايجاد کردن ،حل کردن ،تعبيه کردن ،تدبير کردن ،تمرين
ورزش : برنامه يک جلسه تمرين ،تمرين امادگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها