معنی و ترجمه کلمه yours sincerely به فارسی yours sincerely یعنی چه

yours sincerely


ارادتمند شما،مخلص شما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها