معنی و ترجمه کلمه frond به فارسی frond یعنی چه

frond


(گ.ش ).برگ ساقه ،ساقه برگى ،فلاخن

کلمات مشابه به frondآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها