معنی و ترجمه کلمه تاراج به انگلیسی تاراج یعنی چه

تاراج

booty
depredation
foray
loot
pillage
plunder
spoil
spoilage

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها