معنی و ترجمه کلمه درخواست کردن به انگلیسی درخواست کردن یعنی چه

درخواست کردن

apply
beg
bone
cry off
petition
plead
pray
request
solicit
supplicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها