معنی و ترجمه کلمه رزم شیوه به انگلیسی رزم شیوه یعنی چه

رزم شیوه

tactic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها