معنی و ترجمه کلمه folded picture به فارسی folded picture یعنی چه

folded picture


الکترونيک : تصوير تا خورده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها