معنی و ترجمه کلمه شل کردن به انگلیسی شل کردن یعنی چه

شل کردن

jellify
lax
loosen
relax
slack
unbend
unbind
unbrace
unhitch
unhook
unloose
unstring

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها