معنی و ترجمه کلمه عاشق به انگلیسی عاشق یعنی چه

عاشق

amonrist
amorist
amorous
goo goo
inamorato
leman
love some
lover
paramour
swain


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها