معنی و ترجمه کلمه فن قیاس اوزان اتمى عناصر با یکدیگر به انگلیسی فن قیاس اوزان اتمى عناصر با یکدیگر یعنی چه

فن قیاس اوزان اتمى عناصر با یکدیگر

stoicheiometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها