معنی و ترجمه کلمه فوق المعدى به انگلیسی فوق المعدى یعنی چه

فوق المعدى

epigastric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها