معنی و ترجمه کلمه مشروب به انگلیسی مشروب یعنی چه

مشروب

beverage
drink
liquor
pottle
strunt
sup
tipple

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها