معنی و ترجمه کلمه ناخن به انگلیسی ناخن یعنی چه

ناخن

claw
exoskeleton
finger nail
fingernail
nail
talon
ungual


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها