معنی و ترجمه کلمه پخش به انگلیسی پخش یعنی چه

پخش

allotment
diffusion
dispensation
dissemination
distribution
effluence
far flung
prevalence
propagation
release

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها