معنی و ترجمه کلمه account به فارسی account یعنی چه

account


مشترى ،حساب داشتن در بانک ، : )vt.& vi.(شمردن ،حساب کردن ،محاسبه نمودن ،(حق )حساب پس دادن ،ذکر علت کردن ،دليل موجه اقامه کردن(با)for ،تخمين زدن ،دانستن ،نقل کردن )n.(حساب ،صورت حساب ،گزارش ،بيان علت ،سبب ،شرح ،مسئول بودن
عمران : اهميت گزارش< BR>معمارى : گزارش
بازرگانى : حساب ،صورت مبالغ دريافتى و پرداختى ،وضع سود و زيان
علوم نظامى : نگهدارى حسابها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها