معنی و ترجمه کلمه acre به فارسی acre یعنی چه

acre


جريب فرنگى( برابر با ¹ 4356پاى مربع و يا در حدود47 ¹ 4متر مربع )براى سنجش زمين ،(م.م ).زمين
علوم هوايى : واحدى براى مساحت سطح زمين برابر47 ¹ 4متر مربع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها