معنی و ترجمه کلمه active به فارسی active یعنی چه

active


اکتيو،اژير،کارگر،موثر،عامل ،هدف فعال ،خط مشى فعال ،نظامى کادر،يکان کادر،کارى ،ساعى ،حاضر بخدمت ،داير،تنزل بردار،با ربح ،(د ).معلوم ،متعدى ،مولد،کنش ور،کنش گر،فعال ،کنشى
علوم مهندسى : کنشى کاريک
عمران : فعال
معمارى : فعال
روانشناسى : فعال
بازرگانى : فعال
ورزش : پرتحرک
علوم نظامى : موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها