معنی و ترجمه کلمه angle به فارسی angle یعنی چه

angle


زاويه ،کنج ،قلاب ماهى گيرى ،باقلاب ماهى گرفتن ،(مج ).دام گستردن ،دسيسه کردن ،تيزى يا گوشه هر چيزى
علوم مهندسى : زاويه
عمران : زاويه
معمارى : زاويه
ورزش : ماهيگيرى
علوم هوايى : زاويه
علوم نظامى : قلاب ماهيگيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها