معنی و ترجمه کلمه cycle به فارسی cycle یعنی چه

cycle


زمانه ،تاکت ،عمليات کامل توليد،دوره عمليات يا بازى ،دوران ، : )n.(دور،دوره گردش ،چرخ ،چرخه زدن ،سيکل ،يک سرى داستان درباره يک موضوع ، : )vt.& vi.(بصورت دورانى ظاهر شدن ،بصورت متناوب ظاهر شدن ،سوار دوچرخه شدن
علوم مهندسى : پريود سيکل
کامپ يوتر : حلقه
الکترونيک : دوره
قانون ـ فقه : مدت محدودى از يک زمان
شيمى : سيکل
روانشناسى : چرخه
زيست شناسى : چرخه
بازرگانى : سيکل
ورزش : دور
علوم هوايى : سيکل
علوم نظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده