معنی و ترجمه کلمه dead time به فارسی dead time یعنی چه

dead time


زمان گمگشته ،زمان مرده
علوم مهندسى : وقت تلف شده
علوم نظامى : زمان بدون استفاده زمانى که در ان از راندمان دستگاه استفاده نمى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها