معنی و ترجمه کلمه division به فارسی division یعنی چه

division


اتحاديه باشگاههاى حرفه اى ،دسته گروه اسبهاى مسابقه معين ،لشگر،دايره ،رسته تقسيم کردن ،بخش( در سازمانها)،تقسيم ،بخش ،قسمت ،دسته بندى ،طبقه بندى ،(نظ).لشکر،(مج).اختلاف ،تفرقه
علوم مهندسى : قسمت
عمران : تقسيم
معمارى : قسمت< BR>قانون ـ فقه : قسمت
روانشناسى : بخش
ورزش : گروه وزنى
علوم نظامى : تقسيمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها