معنی و ترجمه کلمه draft به فارسی draft یعنی چه

draft


پيش نويس کردن ،بازيگر جديد تيم ،سفته ،سند قرضه ،اوراق بهادار،تهيه کردن پيش نويس ،اطاق بار،نگله بار،بسته کالا،ابخور ناو،سربازگيرى کردن ،پيش نويس چرکنويس ،سرباز وظيفه ،به خدمت فراخواندن ، )draught( : )n.&vt.(حواله ،برات کشى ،مسوده ،پيش نويس ،(نظ ).برگزينى ،انتخاب ،چرک نويس ،طرح کردن ،( )draught( : )vt.(انگليس )اماده کردن ،از بشکه ريختن
علوم مهندسى : پيش نويس
عمران : نيمه نهايى
قانون ـ فقه : حواله ،طرح
بازرگانى : پيش نويس قرارداد،برات
ورزش : عمق قايق در ز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها