معنی و ترجمه کلمه end به فارسی end یعنی چه

end


انداختن گوى جک و ساير گويها از نقطه شروع به انطرف چمن( بولينگ روى چمن)،انتها،اخر،فرجام ،سر،نوک ،طرف ،بپايان رساندن ،تمام کردن ،خاتمه دادن ،خاتمه يافتن
کامپيوتر : خاتمه يافتن
روانشناسى : غايت
ورزش : ميله هاى تحت دفاع بازي گر معين ،انداختن گوى جک و ساير گويها از نقطه شروع به انطرف چمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها