معنی و ترجمه کلمه film به فارسی film یعنی چه

film


غشا،پرده نازک ،فيلم عکاسى ،فيلم سينما،(درجمع )سينما،غبار،تارى چشم ،فيلم برداشتن از
شيمى : پوسته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها