معنی و ترجمه کلمه hobble به فارسی hobble یعنی چه

hobble


لنگيدن ،شليدن ،لنگ لنگان راه رفتن ،دست وپاى کسى را بستن ،مانع حرکت شدن ،زنجير،پابند
ورزش : وسيله اى به پاى اسب براى وادار کردن او به گامهاى معين در ارابه رانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها