معنی و ترجمه کلمه kelson or keelson به فارسی kelson or keelson یعنی چه

kelson or keelson


کالبدزيرين کشتى که روى تيرحمال قرار ميگيرد،سقف ته کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها