معنی و ترجمه کلمه leave به فارسی leave یعنی چه

leave


واگذارى ،اجازه مرخصى ،)n.vt.&vi.(اجازه ،اذن ،مرخصى ،رخصت ،باقى گذاردن ،رها کردن ،ول کردن ،گذاشتن ،دست کشيدن از،رهسپار شدن ،عازم شدن ،ترک کردن ، )leaf( : )vi.(برگ دادن
قانون ـ فقه : به ارث گذاشتن اجازه مرخصى
ورزش : ميله هاى جامانده< BR>علوم نظامى : رها کردن ترک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها