معنی و ترجمه کلمه licence به فارسی licence یعنی چه

licence


امتياز، )license(اجازه ،جواز شغل ،اجازه رفتن دادن ،پروانه دادن ،مرخص کردن
قانون ـ فقه : مجوز،اجازه
روانشناسى : پروانه
بازرگانى : پروانه ،مجوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها