معنی و ترجمه کلمه ling به فارسی ling یعنی چه

ling


(ج.ش ).ماهى روغنى اروپاى شمالى وامريکا از خانوادهgadidae ،(گ.ش ).خلنج جارو)Calluna vulgaris(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها