معنی و ترجمه کلمه m.f. به فارسی m.f. یعنی چه

m.f.


علوم مهندسى : فرکانس متوسط
الکترونيک : بسامد متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها