معنی و ترجمه کلمه mete به فارسی mete یعنی چه

mete


: )n.(خط مرزى ،کرانه ،سنگ مرزى ،سرحد، : )n.vt.&vi.(اندازه گرفتن ،پيمودن ،سهم دادن ،پيمانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها