معنی و ترجمه کلمه mouth به فارسی mouth یعنی چه

mouth


دهانه ،مصب ،مدخل ،بيان ،صحبت ،گفتن ،دهنه زدن( به)،در دهان گذاشتن(خوراک)،ادا و اصول در اوردن
علوم مهندسى : دهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها