معنی و ترجمه کلمه nogg به فارسی nogg یعنی چه

nogg


)nog(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها