معنی و ترجمه کلمه occasion به فارسی occasion یعنی چه

occasion


اقتضا،لزوم ،سبب موقعيت ،موجب شدن ،موقع ،مورد،وهله ،فرصت مناسب ،موقعيت ،تصادف ،باعث شدن ،انگيختن
قانون ـ فقه : فراهم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها