معنی و ترجمه کلمه polish به فارسی polish یعنی چه

polish


پرداخت کردن ،جلاء، : )n.adj.vt&vi(صيقل ،واکس زنى ،پرداخت ،ارايش ،مبادى ادابى ،تهذيب ،جلا دادن ،صيقل دادن ،منزه کردن ،واکس زدن ،براق کردن ، : )n(لهستانى
علوم مهندسى : جلاء
معمارى : صيقل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها