معنی و ترجمه کلمه ray به فارسی ray یعنی چه

ray


شعاع ،پرتو،روشنايى ،اشعه تابشى ،برق زدن ،درخشيدن ،تشعشع داشتن ،(ج.ش ).ماهى چهار گوش عمق زى که از حلزون تغذيه ميکند)sting ray(
علوم مهندسى : شعاع
معمارى : شعاع
شيمى : پرتو
زيست شناسى : پرتو
ورزش : پرتو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها