معنی و ترجمه کلمه salvage به فارسی salvage یعنی چه

salvage


مازاد،نجات کشتى از خطر يا حقوقى که بابت ان گرفته مى شود،کالاى بازيافتى ،کشتى يا محموله را از خطر نجات دادن ،بازيابى ،اوراق کردن وسايل ،اوراقى ،بازيافتى ،پياده کردن کامل قطعات ،وسايل اسقاطى ،حراج کردن ،نجات مال يا جان کسى ،نجارت کسى از خطر،از خطر نابودى نجات دادن ،مصرف مجدداشغال وزائد هر چيز
علوم مهندسى : انبار اجسام قراضه
قانون ـ فقه : نجات کشتى غرق شده يا صدمه ديده ،پاداشى که به رهاننده کشتى از خطر داده مى شود
بازرگانى : اموال نجات يافته از خطر،مالى را از خطر نجات دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها