معنی و ترجمه کلمه schedule به فارسی schedule یعنی چه

schedule


برنامه زمان بندى ،برنامه اجرائى ،فرانما،جدول ،فهرست ،دربرنامه گذاردن ،صورت يا فهرستى ضميمه کردن ،برنامه ريزى کردن ،برنامه زمانى ،زمان بندى کردن
کامپيوتر : زمانبندى
عمران : برنامه زمان بندى
معمارى : جدول
قانون ـ فقه : فهرست راهنماى قانون
روانشناسى : برنامه
بازرگانى : ريز برنامه ،در برنامه منظور کردن ،جدول
علوم نظامى : برنامه ريزى کردن پيش بينى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها