معنی و ترجمه کلمه scout به فارسی scout یعنی چه

scout


ديده ورى کردن ،پيشاهنگ ،پيش اهنگ ،پيشاهنگى کردن ،ديده بانى کردن ،عمليات اکتشافى کردن پوييدن ،ديده بان ،مامور اکتشاف
ورزش : ارزيابى حريف اينده
علوم نظامى : ديده ور گشت زنى و نگهبانى دادن
علوم دريايى : ديده ورى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها