معنی و ترجمه کلمه separable به فارسی separable یعنی چه

separable


جدا شدنى ،جدا کردنى ،قابل تفکيک ،تفکيک پذير،مجزا
قانون ـ فقه : قابل جدا کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها