معنی و ترجمه کلمه sign-gestalt به فارسی sign-gestalt یعنی چه

sign-gestalt


روانشناسى : علامت - گشتالت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها