معنی و ترجمه کلمه stop به فارسی stop یعنی چه

stop


قطع کردن ،متوقف کردن ايستگاه ،مکث ،ناک دان ،برخورد،ورجستن( در شمعکوبى زير پى)،متوقف کننده ،ايست ،ايستاندن ،ايستادن ،توقف کردن ،از کار افتادن ،مانع شدن ،نگاه داشتن ،سد کردن ،تعطيل کردن ،خواباندن ،بند اوردن ،منع ،توقف ،منزلگاه بين راه ،ايستگاه ،نقطه
علوم مهندسى : جلوگيرى منع
معمارى : ورجستن
ورزش : استوپ داور بوکس
علوم نظامى : گيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها