معنی و ترجمه کلمه such به فارسی such یعنی چه

such


يک چنين ،اين قبيل ،اين جور،اين طور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها