معنی و ترجمه کلمه sum of squares به فارسی sum of squares یعنی چه

sum of squares


مجموع مربعات
روانشناسى : مجموع مجذورات
بازرگانى : مجموع مجذورات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها