معنی و ترجمه کلمه thought به فارسی thought یعنی چه

thought


گمان ،انديشه ،افکار،خيال ،عقيده ،نظر،قصد،سر،مطلب ،چيزفکرى ،استدلال ،تفکر
قانون ـ فقه : قصد
روانشناسى : فکر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها