معنی و ترجمه کلمه to type in quadruplicate به فارسی to type in quadruplicate یعنی چه

to type in quadruplicate


چهارنسخه ماشين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها