معنی و ترجمه کلمه touch به فارسی touch یعنی چه

touch


خوردن به تماس يافتن با،برخورد شمشير به بدن ،بساوايى ،دست زدن به ،لمس کردن ،پرماسيدن ،زدن ،رسيدن به ،متاثر کردن ،متاثر شدن ،لمس دست زنى ،پرماس ،حس لامسه
علوم مهندسى : تماس
روانشناسى : بساوش
ورزش : ضربه فنى کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها