معنی و ترجمه کلمه twice به فارسی twice یعنی چه

twice


دوبار،دوفعه ،دومرتبه ،دوبرابر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها