معنی و ترجمه کلمه with به فارسی with یعنی چه

with


با،بوسيله ،مخالف ،بعوض ،در ازاء،برخلاف ،بطرف ،درجهت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها